Teknisk forvaltning

Teknisk forvaltning. Tjenestene innen teknisk forvaltning omfatter vedlikeholdsadministrasjon, oppfølging av servicekontrakter, ENØK, ivaretakelse av tekniske forhold i tillegg til eiendomsutvikling.

Vedlikehold. Våre ansatte gjennomfører periodiske tilstandskontroller på det enkelte forvaltningsobjekt, og med bakgrunn i disse settes det opp vedlikeholdsplaner i samråd med huseier. Tjenesten omfatter planlegging av vedlikeholdet og administrering (kontrahering, oppfølging og kontroll) av de som utfører vedlikeholdet.

Rammeavtaler. Vedlikeholdet gjennomføres i all hovedsak med kjøp av tjenester hos ulike håndverksfirmaer. Betingelsene fastsettes i s. k. rammeavtaler med det enkelte firma. Det forhandles rammeavtaler med bl. maler, ventilasjonsentrepenør, blikkenslager, rørlegger, el-installatør og heisfirma.

Servicekontrakter. Vi forhandler og følger opp servicekontrakter for aktuelle tekniske anlegg. Ved samling av kontrakter for alle våre kunder oppnås stordriftsfordeler i form av lavere pris og høyere kvalitet på tjenestene.

Brann. Vi ivaretar huseiers arbeidsoppgaver og ansvarsområder vedr. branntekniske forhold. Dette omfatter bl. a. kontakt mot brannvesenet med oppfølging av brannsynsrapporter, ajourhold av branndokumentasjon samt bistand med avvikling av brannøvelser. Daglig oppfølging v branntekniske forhold kan tilbys som en naturlig del av drifttjenestene.

ENØK. Vi er opptatt av miljø og ser det som en naturlig del av vår oppgave å påse at bygget drives så energieffektivt som mulig. Vi følger med energiforbruket på det enkelte objekt og initierer ENØK - tiltak dersom forbruket avviker fra normen.

FDV - dokumentasjon. Vi holder teknisk arkiv for våre kunder hvor vi sikrer ajourhold av eksisterende FDV - dokumentasjon. Vi bistår også med oppbygging av slik dokumentasjon der den mangler.